Thông tin đăng nhập
Số thuê bao: (*)
Mật khẩu: (*)
Thay đổi mật khẩu
Hướng dẫn đổi mật khẩu mới
1. Nhập số điện thoại vào ô Số thuê bao (thuê bao phải là đại lý và có dạng 093********)
2. Nhận nút Lấy mã xác thực (OTP)
3. Nhận tin nhắn có chứa mã OTP trên điện thoại của đại lý
4. Điền mã OTP vào ô Mã xác thực
5. Điền mật khẩu mới vào ô Mật khẩu mới
6. Điền mật khẩu mới lần nữa vào ô Xác nhận lại mật khẩu
7. Đợi tin nhắn xác nhận đổi mật khẩu thành công và đăng nhập lại
Số thuê bao: (*)
Mã xác thực (OTP): (*)
Mật khẩu mới: (*)
Xác nhận lại mật khẩu: (*)